Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Làm tính chia: ( 3 x 4 − 8 x 3 − 10 x 2 + 8 x − 5 ) : ( 3 x 2 − 2 x + 1 )

Làm tính chia: 

 

R. Roboteacher124

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy ( 3 x 4 − 8 x 3 − 10 x 2 + 8 x − 5 ) : ( 3 x 2 − 2 x + 1 ) = x 2 − 2 x − 5

Vậy 

8

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính 8 a 2 − 8 a a − 2 ​ + 6 a 3 − 6 a 2 a + 1 ​

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG