Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

là một nguyên hàm của . Nếu thì bằng: A. B. C. D.

F open parentheses x close parentheses là một nguyên hàm của  y equals fraction numerator x minus 2 over denominator x cubed end fraction. Nếu F open parentheses negative 1 close parentheses equals 3 thì F open parentheses x close parentheses bằng: 

A. 1 over x plus 1 over x squared plus 3

B. 1 over x minus 1 over x squared plus 3

C. negative 1 over x minus 1 over x squared plus 1

D. negative 1 over x plus 1 over x squared plus 1

  1. 1 over x plus 1 over x squared plus 3

  2. 1 over x minus 1 over x squared plus 3

  3. negative 1 over x minus 1 over x squared plus 1

  4. negative 1 over x plus 1 over x squared plus 1

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng D.

Đáp án đúng D. negative 1 over x plus 1 over x squared plus 1

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số thỏa mãn và . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG