Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Làm phép chia:

 Làm phép chia: 

a. space fraction numerator a squared minus b squared over denominator 9 b squared end fraction divided by fraction numerator a plus b over denominator 3 b end fraction b. space fraction numerator a squared minus 2 a plus 1 over denominator 2 a plus 1 end fraction divided by fraction numerator a minus 1 over denominator 4 a squared minus 1 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn chia 2 phân thức ta lấy phân thức thứ nhất nhân với đảo ngược của phân thức thứ hai Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Muốn chia 2 phân thức ta lấy phân thức thứ nhất nhân với đảo ngược của phân thức thứ hai

Lời giải chi tiết:


 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG