Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khoảng nghịch biếncủa hàm số y = 3 x 3 ​ − 2 x 2 + 3 x + 1 là:

Khoảng nghịch biến của hàm số  là:

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số y = 3 x 3 ​ − 2 x 2 + 3 x + 1 . Ta có y ′ = x 2 − 4 x + 3 . Hàm số nghịchbiến khi và chỉ khi y ′ ≤ 0 ⇔ x 2 − 4 x + 3 ≤ 0 ⇔ 1 ≤ x ≤ 3 . Vậy khoảng nghịch biến của hàm số y = 3 x 3 ​ − 2 x 2 + 3 x + 1 là ( 1 ; 3 ) .

Xét hàm số . Ta có . Hàm số nghịch biến khi và chỉ khi .
Vậy khoảng nghịch biến của hàm số .

1

Câu hỏi tương tự

Tọa độ tâm đối xứngcủa đồ thị hàm số y = 7 x + 3 + x − 1 1 ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG