Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khoảng nghịch biến của hàm số y = x 4 − 2 x 2 + 3 là:

Khoảng nghịch biến của hàm số là:

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4.  và .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = 4 x 3 − 4 x = 4 x ( x 2 − 1 ) . Hàm số nghịch biến khi và chỉkhi y ′ ≤ 0 ⇔ x ( x 2 − 1 ) ≤ 0 ⇔ [ − 1 ≤ x ≤ 0 x ≥ 1 ​ . Vậy khoảng nghịch biến của hàm số y = x 4 − 2 x 2 + 3 là ( − 1 ; 0 ) và ( 1 ; + ∞ ) .

Ta có . Hàm số nghịch biến khi và chỉ khi
Vậy khoảng nghịch biến của hàm số .

8

Câu hỏi tương tự

Biết rằng hàm số y = 3 x 3 ​ + 3 ( m − 1 ) x 2 + 9 x + 1 nghịch biến trên ( x 1 ​ ; x 2 ​ ) và đồng biến trên các khoảng còn lại của tập xác định. Nếu ∣ x 1 ​ − x 2 ​ ∣ = 6 thì giá trị mlà:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG