Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khoảng cách từ tiêu điểm F 1 ​ ( − 5 , 0 ) tới các đường tiệm cận của hyperbol 16 x 2 ​ − 9 y 2 ​ = 1 là:

Khoảng cách từ tiêu điểm tới các đường tiệm cận của hyperbol là:

  1. 2;

  2. 3;

  3. 5;

  4. 7

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Một đường tiệm cận của hyperbol 16 x 2 ​ − 9 y 2 ​ = 1 là y = − 4 3 ​ x ⇔ 3 x + 4 y = 0 . Khoảng cách từ tiêu điểm F 1 ​ ( − 5 ; 0 ) tới3x+4y=0 là d = 16 + 5 ​ ∣3 ( − 5 ) + 0∣ ​ = 3 . Do tính đối xứng của hypebol, đó cũng là khoảng cách tới tiệm cận còn lại của nó.

Một đường tiệm cận của hyperbol . Khoảng cách từ tiêu điểm tới 3x+4y=0 . Do tính đối xứng của hypebol, đó cũng là khoảng cách tới tiệm cận còn lại của nó.

 

1

Câu hỏi tương tự

Tọa độ tâm đối xứngcủa đồ thị hàm số y = 7 x + 3 + x − 1 1 ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG