Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khi trộn 8g chất lỏng M với 6g chất lỏng N có khối lượng riêng nhỏ hơn 200 k g / m 3 thìđược một hỗn hợp có khối lượng riêng 700 k g / m 3 . Tính khối lượng riêng của mỗi chất lỏng.

Khi trộn 8g chất lỏng M với 6g chất lỏng N có khối lượng riêng nhỏ hơn  thì được một hỗn hợp có khối lượng riêng . Tính khối lượng riêng của mỗi chất lỏng.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi khối lượng riêng của chất lỏng M là x k g / m 3 ,(x> 200) Khối lượng riêng của chất lỏng N là x - 200 k g / m 3 Theo bài ra, ta có phương trình: GIải phương trình trên, ta được: x = 800. Vậy khối lượng riêng của M là 800 k g / m 3 và khối lượng riêng của N là 600 k g / m 3

Gọi khối lượng riêng của chất lỏng M là x  ,(x> 200)
Khối lượng riêng của chất lỏng N là x - 200
Theo bài ra, ta có phương trình:

GIải phương trình trên, ta được: x = 800.
Vậy khối lượng riêng của M là 800 và khối lượng riêng của N là 600

1

Câu hỏi tương tự

Người ta hòa lẫn 4kg chất lỏng I với 3kg chất lỏng II thì được một hỗn hợp có khốilượng riêng là 700 k g / m 3 . Biết rằng khối lượng riêng của chất lỏng I lớn hơn khối lượng riêng củachất lỏng II là ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG