Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khi thực hiện phép tính(12+27):3(12+27):3, cách thực hiện nào sau đây là đúng? A.12+27=39;39:3=13A.12+27=39;39:3=13. Kết quả là 13; B.12:3=4;4+27=31.B.12:3=4;4+27=31.Kết quả là 31; C.27:3=9;12+9=21.C.27:3=9;12+9=21.Kết quả là 21.

Khi thực hiện phép tính (12+27):3(12+27):3, cách thực hiện nào sau đây là đúng?

A.12+27=39;39:3=13A.12+27=39;39:3=13. Kết quả là 13;

B.12:3=4;4+27=31.B.12:3=4;4+27=31. Kết quả là 31;

C.27:3=9;12+9=21.C.27:3=9;12+9=21. Kết quả là 21.


 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc trước rồi thực hiện phép chia Lời giải chi tiết A.12+27=39;39:3=13A.12+27=39; 39:3=13. Kết quả : 13.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc trước rồi  thực hiện phép chia

Lời giải chi tiết

A.12+27=39;39:3=13A.12+27=39; 39:3=13. Kết quả : 13.
 

1

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG