Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

 

 

Khi đặt 3 x = t thì phương trình 9 x + 1 − 3 x + 1 − 30 = 0 trở thành

Khi đặt  thì phương trình  trở thành 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có 9 x + 1 − 3 x + 1 − 30 = 0 ⇔ 9. ( 3 x ) 2 − 3. 3 x − 30 = 0 Do đó khi đặt t = 3 x ta có phương trình ⇔ 9 t 2 − 3 t − 30 = 0 ⇔ 3 t 2 − t − 10 = 0

Đáp án A

Ta có 

Do đó khi đặt  ta có phương trình 

1

Câu hỏi tương tự

Với mọi m > 0 , đồ thị hàm số y = x 4 − 2 m x 2 − 3 luôn có ba điểm cực trị. Tìm m khi bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác tạo bởi ba điểm này có bán kính nhỏ nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG