Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

 

 

Khi đặt 3 x = t thì phương trình 9 x + 1 − 3 x + 1 − 30 = 0 trở thành

Khi đặt  thì phương trình  trở thành 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có 9 x + 1 − 3 x + 1 − 30 = 0 ⇔ 9. ( 3 x ) 2 − 3. 3 x − 30 = 0 Do đó khi đặt t = 3 x ta có phương trình ⇔ 9 t 2 − 3 t − 30 = 0 ⇔ 3 t 2 − t − 10 = 0

Đáp án A

Ta có 

Do đó khi đặt  ta có phương trình 

1

Câu hỏi tương tự

Hai oto khởi hành cùng 1 lúc từ địa điểm A đến địa điểm Bdài 240km. Mỗi h otô thứ nhất chạy nhanh hơn oto thứ hai 12km/h nên đến địa điểm B trước oto thứ hai là 100 phút. Tính vận tốc của mỗi oto.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG