Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khi nuôi cá trong hồ, một nhà sinh vật học thấyrằng: Nếu trên mỗi đơn vị diệntích mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng P(n) = 280 - 10n. Để sau một vụ thu hoạch đượckhối lượng cá nhiều nhất thì trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ cần thả cá là:

Khi nuôi cá trong hồ, một nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng P(n) = 280 - 10n. Để sau một vụ thu hoạch được khối lượng cá nhiều nhất thì trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ cần thả cá là:

  1. 10

  2. 12

  3. 14

  4. 16

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trên nửa đường tròn đường kính AB = 2R, lấy điểm C tùy ý. Kẻ Ch ⊥ AB (thuộc AB). Gọi là điểm giữa của CH.Trên một nửa đường thẳng It vuông góc tại I vớimặt phẳng (ABC) lấy điểm S sao cho góc A SB = 9 ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG