Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khi độ dài cạnh của hình lập phương tăng thêm 2cm thì thể tích của nó tăng thêm 98cm 3 . Tính độ dài cạnh của hình lập phương.

Khi độ dài cạnh của hình lập phương tăng thêm 2cm thì thể tích của nó tăng thêm 98cm3.
Tính độ dài cạnh của hình lập phương.
 

  1. 5 cm

  2. 3 cm

  3. 4 cm

  4. 6 cm

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Phương pháp: Công thức tính thể tích hình lập phương cạnh a: V = a 3 Cách giải: Gọi cạnh hình lập phương ban đầu là a ( c m ) ( a > 0 ) ⇒ V = a 3 ( c m 3 ) Cạnh hình lập phương sau khi tăng 2cm là a + 2 ( c m ) ⇒ v 2 ​ = ( a + 2 ) 3 ( c m 3 ) ⇒ V 2 ​ − V = 98 ⇔ ( a + 2 ) 3 − a 3 = 98 ⇔ a 3 + 6 a 2 + 12 a + 8 − a 3 − 98 = 0 ⇔ 6 a 2 + 12 a − 90 = 0 ⇔ [ a = 3 ( t m ) a = − 5 ( k t m ) ​

Đáp án B

Phương pháp:
Công thức tính thể tích hình lập phương cạnh a: 
Cách giải:
Gọi cạnh hình lập phương ban đầu là 
Cạnh hình lập phương sau khi tăng 2cm là 


 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz , cho hai điểm A ( 1 ; 2 ; − 3 ) và B ( 3 ; − 2 ; − 1 ) .Tọa độ trung điểm đoạn thẳng A B là điểm

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG