Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khai triển và rút gọn biểu thức 1-x+2(1-x) 2 +...+n(1-x) n thu được đa thức P (x)= a 0 +a 1 x+...+a n x n . Tính hệ số a 8 biết rằng n là số nguyên dương thỏa mãn

Khai triển và rút gọn biểu thức 1-x+2(1-x)2+...+n(1-x)n  thu được đa thức P (x)= a0+a1x+...+anxn. Tính hệ số a8 biết rằng n là số nguyên dương thỏa mãn fraction numerator 1 over denominator C subscript n superscript 2 end fraction plus fraction numerator 7 over denominator C subscript n superscript 3 end fraction equals 1 over n

  1. 79

  2. 99

  3. 89

  4. 97

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.89

ĐÁP ÁN C. 89 

3

Câu hỏi tương tự

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG