Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khai triển theo hằng đẳng thức ta được: A. B. C. D.

Khai triển 4 x squared minus 25 y squared theo hằng đẳng thức ta được:

A. left parenthesis 4 x minus 5 y right parenthesis left parenthesis 4 x plus 5 y right parenthesis

B. left parenthesis 4 x minus 25 y right parenthesis left parenthesis 4 x plus 25 y right parenthesis

C. left parenthesis 2 x minus 5 y right parenthesis left parenthesis 2 x plus 5 y right parenthesis

D. left parenthesis 2 x minus 5 y right parenthesis squared

  1. left parenthesis 4 x minus 5 y right parenthesis left parenthesis 4 x plus 5 y right parenthesis

  2. left parenthesis 4 x minus 25 y right parenthesis left parenthesis 4 x plus 25 y right parenthesis

  3. left parenthesis 2 x minus 5 y right parenthesis left parenthesis 2 x plus 5 y right parenthesis

  4. left parenthesis 2 x minus 5 y right parenthesis squared

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: C.

Đáp án đúng: C. left parenthesis 2 x minus 5 y right parenthesis left parenthesis 2 x plus 5 y right parenthesis

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của các biểu thức sau: x 2 − 2 x y + y 2 tại x=2021;y=2020

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG