Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khai triển ta được A. B. C. D.

Khai triển open parentheses x over 2 minus 2 y close parentheses squared ta được 

A. x squared over 4 minus x y plus 4 y squared

B. x squared over 4 minus 2 x y plus 4 y squared

C. x squared over 4 minus 2 x y plus 2 y squared

D. x squared over 2 minus 2 x y plus 2 y squared

  1. x squared over 4 minus x y plus 4 y squared 

  2. x squared over 4 minus 2 x y plus 4 y squared 

  3. x squared over 4 minus 2 x y plus 2 y squared 

  4. x squared over 2 minus 2 x y plus 2 y squared 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Đáp án cần chọn là: B.

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Những hằng đẳng thức đáng nhớ có đáp án

Đáp án cần chọn là: B. x squared over 4 minus 2 x y plus 4 y squared

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết ( x - 6 ) ( x + 6 ) - = 9 A .X = - 9 B . X = 9 C . X = 1 D . - 6

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG