Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khai triển ta được A. B. C. D.

Khai triển left parenthesis x over 2 minus 2 y right parenthesis squared ta được

A. x squared over 4 minus x y plus 4 y squared 

B. x squared over 4 minus 2 x y plus 4 y squared 

C. x squared over 4 minus 2 x y plus 2 y squared 

D. x squared over 2 minus 2 x y plus 2 y squared

  1. x squared over 4 minus x y plus 4 y squared

  2. x squared over 4 minus 2 x y plus 4 y squared

  3. x squared over 4 minus 2 x y plus 2 y squared

  4. x squared over 2 minus 2 x y plus 2 y squared

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. Ta có:

Đáp án đúng là B.

Ta có:

Trắc nghiệm Những hằng đẳng thức đáng nhớ có đáp án 

1

Câu hỏi tương tự

57. Chia 27 quả cân có khối lượng 10, 20, 30, ..., 270 gam thành ba nhóm có khối lượng bằng nhau

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG