Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khai triển: ( 10 ​ + 8 3 ​ ) 300 = C 300 0 ​ ( 10 ​ ) 300 + C 300 1 ​ ( 10 ​ ) 299 ( 8 3 ​ ) + ... + C 300 300 ​ ( 8 3 ​ ) 300 Đặt a i ​ = C 300 i ​ ( 10 ​ ) 300 − i ( 8 3 ​ ) i ; i = 0;1;...;300. Trong các số hạng a i , i = 0;1;...;300 có bao nhiêu số hạng là số hữu tỉ?

Khai triển:

Đặt ; i = 0;1;...;300. Trong các số hạng ai, i = 0;1;...;300 có bao nhiêu số hạng là số hữu tỉ?

  1. 36

  2. 37

  3. 38

  4. 39

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số hạng tổng quát trong khai triển của biểu thức đã cho là C 300 k ​ ( 10 ​ ) 300 − k ( 8 3 ​ ) k Để số hạng này là số hữu tỉ khi và chỉ khi ⎩ ⎨ ⎧ ​ ( 300 − k ) ⋮ 2 k ⋮ 8 ​ ⇔ k ⋮ 8 Lại do 0 ≤ k ≤ 300 và k ∈ N nên từ 0 đến 300 có đúng [ 8 300 ​ ] + 1 = 38 số chia hết cho 8

Số hạng tổng quát trong khai triển của biểu thức đã cho là

Để số hạng này là số hữu tỉ khi và chỉ khi 

Lại do 0k300 và k nên từ 0 đến 300 có đúng  số chia hết cho 8

1

Câu hỏi tương tự

T i ệ m c ậ n n g an g c ủ a đ o ^ ˋ t h ị h a ˋ m s o ^ ˊ y = x − 1 2 x + 1 ​ l a ˋ

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG