Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khai triển của hằng đẳng thức ( x + 2 ) 2 là:

Khai triển của hằng đẳng thức  là:

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x + 2 ) 2 = x 2 + 2.2. x + 2 2 = x 2 + 4 x + 4 C H Ọ N D

7

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép chia bằng cách áp dụng hằng đẳng thức: ( z 3 − 6 z 2 + 12 z − 8 ) : ( z 2 − 4 z + 4 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG