Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khai triển biểu thức (x - 2y) 3 ta được kết quả là: A. x 3 - 8y 3 B. x 3 - 2y 3 C. x 3 - 6x 2 y + 6xy 2 - 2y 3 D. x 3 - 6x 2 y + 12xy 2 - 8y 3

Khai triển biểu thức (x - 2y)3 ta được kết quả là:

A. x3 - 8y3       B. x3 - 2y3

C. x3 - 6x2y + 6xy2 - 2y3       D. x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y3

  1. x3 - 8y3  

  2. x3 - 2y3

  3. x3 - 6x2y + 6xy2 - 2y3 

  4. x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y3

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: (x - 2y 3 = x 3 - 3x 2 .2y + 3x.(2y) 2 + (2y) 3 = x 3 - 6x 2 y + 12xy 2 - 8y 3 Chọn D.

Ta có:

(x - 2y3 = x3 - 3x2.2y + 3x.(2y)2 + (2y)3 = x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y3

Chọn D.

7

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG