Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khai tiển biểu thức x 3 − 8 y 3 ta được kết quả là bao nhiêu?

Khai tiển biểu thức  ta được kết quả là bao nhiêu?

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 3 − 8 y 3 = ( x − 2 y ) ( x 2 + 2 x y + 4 y 2 )

 

3

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: a) ( x + 3 )( x 2 − 3x + 9 ) − x( x − 2 ) 2 = 27

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG