Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Không sử dụng máy tính cầm tay, thực hiện phép tính: B = 3 ​ − 1 2 ​ − 3 ​ + 1 2 ​

Không sử dụng máy tính cầm tay, thực hiện phép tính:

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B = 3 ​ − 1 2 ​ − 3 ​ + 1 2 ​ = ( 3 ​ + 1 ) ( 3 ​ − 1 ) 2 ⋅ ( 3 ​ + 1 ) − 2 ⋅ ( 3 ​ − 1 ) ​ = 3 − 1 2 3 ​ + 2 − 2 3 ​ + 2 ​ = 2 4 ​ = 2

1

Câu hỏi tương tự

Tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau: a. 1,6 2 + 4.0,8.3,4 + 3,4 2 b. 3 4 .5 4 – (15 2 + 1)(15 2 – 1) c. x 4 – 12x 3 + 12x 2 – 12x + 111 tại x = 11

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG