Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khẳng định nào sau đây sai?

Khẳng định nào sau đây sai?

  1. Qua phép quay  điểm O biến thành chính nó

  2. Phép đối xứng tâm O là phép quay tâm O, góc quay -180degree

  3. Phép quay tâm O góc 90degree và phép quay tâm O góc quay -90degree là một

  4. Phép quay xứng tâm O là phép quay tâm O , góc quay 180degree

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Phép quay xứng tâm O là một phép quay tâm O, gcos quay 180 . Là khẳng định đúng Qua phép quay Q ( Q . φ ) ​ điểm O biến thành chính nó.Là khẳng định đúng Phép quay tâm xứng tâm O là phép quay tâm tâm O, góc quay -180 .Là khẳng định đúng Phép quay tâm O góc quay 90 và phép quay tâm O, góc quay quay -90 là một.Là khẳng định đúng

Ta có:

Phép quay xứng tâm O là một phép quay tâm O, gcos quay 180degree. Là khẳng định đúng

Qua phép quay  điểm O biến thành chính nó. Là khẳng định đúng

Phép quay tâm xứng tâm O là phép quay tâm tâm O, góc quay  -180degree. Là khẳng định đúng

Phép quay tâm O góc quay 90degree và phép quay tâm O, góc quay quay -90degree là một.Là khẳng định đúng

1

Câu hỏi tương tự

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG