Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khẳng định nào sau đây là sai?

Khẳng định nào sau đây là sai?

  1. Hàm số  có tập giá trị là 

  2. Hàm số  có tập giá trị là 

  3. Hàm số  có tập giá trị là 

  4. Hàm số  có tập giá trị là 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Hàm số y = co t x có tập giá trị là R nên câu D sai.

Chọn D

Hàm số  có tập giá trị là  nên câu D sai.

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 − 3 x + 4 trên đoạn [0;2] là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG