Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khẳng định nào sau đây là sai?

Khẳng định nào sau đây là sai?

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án C Hàm số đồng biến do cơ số a = 1 + 2 ​ > 1 ⇒ ( 1 + 2 ​ ) 2018 > ( 1 + 2 ​ ) 2019 nên C sai

Lời giải 

Đáp án C

Hàm số 

 đồng biến do cơ số a = 1 +  > 1

 nên  C sai  

 

1

Câu hỏi tương tự

Tổng các nghiệm của phương trình lo g 3 ​ ( 2 x + 1 ) − lo g 3 1 ​ ​ ( 3 − x ) = 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG