Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khẳng định nào sau đây là đúng?A A. B. C. D.

Khẳng định nào sau đây là đúng?A

A. open curly brackets table row cell open parentheses alpha close parentheses perpendicular open parentheses beta close parentheses end cell row cell a subset of open parentheses alpha close parentheses end cell row cell b subset of open parentheses beta close parentheses end cell end table close rightwards double arrow a perpendicular b

B. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell open parentheses alpha close parentheses divided by divided by open parentheses beta close parentheses end cell row cell P perpendicular open parentheses alpha close parentheses end cell end table close rightwards double arrow left parenthesis P right parenthesis perpendicular left parenthesis beta right parenthesis

C. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell open parentheses alpha close parentheses perpendicular open parentheses beta close parentheses end cell row cell P subset of open parentheses alpha close parentheses end cell end table close rightwards double arrow a perpendicular left parenthesis beta right parenthesis

D. open curly brackets table row cell open parentheses alpha close parentheses not equal to open parentheses beta close parentheses end cell row cell open parentheses alpha close parentheses perpendicular left parenthesis P right parenthesis end cell row cell open parentheses beta close parentheses perpendicular left parenthesis P right parenthesis end cell end table close rightwards double arrow open parentheses alpha close parentheses divided by divided by open parentheses beta close parentheses

  1. open curly brackets table row cell open parentheses alpha close parentheses perpendicular open parentheses beta close parentheses end cell row cell a subset of open parentheses alpha close parentheses end cell row cell b subset of open parentheses beta close parentheses end cell end table close rightwards double arrow a perpendicular b

  2. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell open parentheses alpha close parentheses divided by divided by open parentheses beta close parentheses end cell row cell P perpendicular open parentheses alpha close parentheses end cell end table close rightwards double arrow left parenthesis P right parenthesis perpendicular left parenthesis beta right parenthesis

  3. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell open parentheses alpha close parentheses perpendicular open parentheses beta close parentheses end cell row cell P subset of open parentheses alpha close parentheses end cell end table close rightwards double arrow a perpendicular left parenthesis beta right parenthesis

  4. open curly brackets table row cell open parentheses alpha close parentheses not equal to open parentheses beta close parentheses end cell row cell open parentheses alpha close parentheses perpendicular left parenthesis P right parenthesis end cell row cell open parentheses beta close parentheses perpendicular left parenthesis P right parenthesis end cell end table close rightwards double arrow open parentheses alpha close parentheses divided by divided by open parentheses beta close parentheses

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.

Đáp án đúng là B.

1

Câu hỏi tương tự

Một hình hộp chữ nhật có độ dài ba cạnh cùng xuất phát từ một đỉnh lần lượt là 2, 3, 4. Khi đó thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG