Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ? A. Bất phương trình có tập nghiệm là khi và B. Bất phương trình bậc nhất một ẩn luôn có nghiệm C. Bất phương trình vô nghiệm khi và D. Bất phương trình vô nghiệm khi

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. Bất phương trình  có tập nghiệm là    khi    và   

B. Bất phương trình bậc nhất một ẩn luôn có nghiệm

C. Bất phương trình    vô nghiệm khi    và  

D. Bất phương trình    vô nghiệm khi  

  1. Bất phương trình  có tập nghiệm là    khi    và   

  2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn luôn có nghiệm

  3. Bất phương trình    vô nghiệm khi    và  

  4. Bất phương trình    vô nghiệm khi  

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét khi thì có dạng Nếu thì tập nghiệm là Nếu thì bất phương trình vô nghiệm

Xét  

khi    thì có dạng  

Nếu    thì tập nghiệm là  

Nếu    thì bất phương trình vô nghiệm

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số xác định trên . Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số, giá trị của m nằm trong khoảng nào sau đây?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG