Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Không dùng máy tính cầm tay, giải hệ phương trình:

Không dùng máy tính cầm tay, giải hệ phương trình: open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 4 square root of x minus 3 square root of y equals 4 end cell row cell 2 square root of x plus square root of y equals 2 end cell end table close

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải:

Lời giải:

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG