Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có thể tích bằng 99 c m 3 . Tính thể tích của khối tứ diện A'.ABC

Khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có thể tích bằng . Tính thể tích của khối tứ diện A'.ABC
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Gọi H là hình chiếu của A' lên mặt phẳng (ABC) Khi đó: V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ = A ′ H . S A BC ​ , V A ′ . A BC ​ = 3 1 ​ A ′ H . S A BC ​ Suy ra: V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ V A ′ . A BC ​ ​ = 3 1 ​ ⇒ V A ′ . A BC ​ = 3 1 ​ .99 = 33 c m 3

Chọn D

Gọi H là hình chiếu của A' lên mặt phẳng (ABC)

Khi đó: 

Suy ra: 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ O x yz , cho điểm M ( 1 ; − 2 ; 3 ) . Tọa độ điểm A là hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng ( O yz ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG