Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối lăng trụ n – giác có bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu cạnh và bao nhiêu mặt? Khối chóp n – giác có bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu cạnh và bao nhêu mặt?

Khối lăng trụ n – giác có bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu cạnh và bao nhiêu mặt? Khối chóp n – giác có bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu cạnh và bao nhêu mặt?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: - Khối lăng trụ n – giác có 2n đỉnh, 3n cạnh và n + 2 mặt. - Khối chóp n – giác có n + 1 đỉnh, 2n cạnh và n + 1 mặt.

Lời giải:

- Khối lăng trụ n – giác có 2n đỉnh, 3n cạnh và n + 2 mặt.

- Khối chóp n – giác có n + 1 đỉnh, 2n cạnh và n + 1 mặt.

65

Câu hỏi tương tự

Thể tích của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG