Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối lăng trụ có chiều cao bằng h , diện tích đáy bằng B có thể tích là

Khối lăng trụ có chiều cao bằng h, diện tích đáy bằng B có thể tích là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h có thể tích là V = B h

Chọn C

Khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h có thể tích là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y là hai số thực dương và thỏa mãn điều kiện x + y = 3 4 ​ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x 3 ​ + 3 y 1 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG