Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 6a,tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy có thể tích bằng

Khối chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD  là hình vuông cạnh 6a,tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy có thể tích bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Vẽ đường cao SO của tam giác đều SAB Ta có ( S A B ) ⊥ ( A BC D ) ⇒ SO ⊥ ( A BC D ) Do đó SO là đường cao của hình nón S.ABCD và SO = 2 6 a 3 ​ ​ = 3 a 3 ​ Thể tích của khối chóp S.ABCD: V = 3 1 ​ S A BC D ​ SO = 3 1 ​ ⋅ ( 6 a ) 2 ⋅ 3 a 3 ​ = 36 3 ​ a 3

Chọn A

Vẽ đường cao SO của tam giác đều SAB

Ta có 

Do đó SO là đường cao của hình nón S.ABCD và 

Thể tích của khối chóp S.ABCD: 

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn đồng thời |z − 1 + 2i| = 10 ​ và z − i 2 z + 3 − i ​ là số thuần ảo?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG