Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối chóp SABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC. Một mặt phẳng ( α ) đi qua AM và song song với BD, chia khối chóp thành 2 phần. Tính tỷ số thể tích hai phần đó.

Khối chóp SABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC. Một mặt phẳng  đi qua AM và song song với BD, chia khối chóp thành 2 phần. Tính tỷ số thể tích hai phần đó.

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD, AM cắt SO tại O' là trọng tâm của tam giác SAC. Nên SO S O ′ ​ = 3 2 ​ . Mặt phẳng ( α ) qua AM và song song với BD cắt mặt phẳng (SBD) theo giao tuyến PQ qua O' và song song với BD. Mặt phẳng ( α ) chia khối chóp S A BC D ​ thành 2 phần. Một phần là khối chóp S A PMQ ​ có thể tích V 1 ​ . Phần còn lại có thể tích V 2 ​ = V S A BC D ​ − V 1 ​ ; V 1 ​ = V S A PQ ​ + V SPMQ ​ V S A B D ​ V S A PQ ​ ​ = S A . SB . S D S A . SP . SQ ​ = 3 2 ​ . 3 2 ​ = 9 2 ​ Suy ra V S A PQ ​ = 9 4 ​ V S A B D ​ = 9 2 ​ V S A BC ​ (vì V S A B D ​ = 2 1 ​ V S A BC D ​ ) V SBC D ​ V SPMQ ​ ​ = SB . SC . S D SP . SM . SQ ​ = 3 2 ​ . 2 1 ​ . 3 2 ​ = 9 2 ​ . Suy ra V SPMQ ​ = 9 2 ​ . V SBC D ​ = 9 1 ​ . V S A BC D ​ (vì V SBC D ​ = 2 1 ​ . V S A BC D ​ ) nên V 1 ​ = 9 3 ​ . V S A BC D ​ , V 2 ​ = V S A BC D ​ − V 1 ​ = V S A BC D ​ − 9 3 ​ . V S A BC D ​ = 3 2 ​ . V S A BC D ​ . Vậy V 2 ​ V 1 ​ ​ = 2 1 ​ .

Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD, AM cắt SO tại O' là trọng tâm của tam giác SAC. Nên . Mặt phẳng  qua AM và song song với BD cắt mặt phẳng (SBD) theo giao tuyến PQ qua O' và song song với BD. Mặt phẳng  chia khối chóp  thành 2 phần. Một phần là khối chóp  có thể tích . Phần còn lại có thể tích ;

Suy ra  (vì )

Suy ra  (vì )

nên 

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A , A B = a , S A = a 3 ​ và SA vuông góc với đáy. Tính góc giữa đường thẳng SC với mặt phẳng ( A BC ) .

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG