Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B, mặt bên SAC là tam giác đều vuông góc với đáy. Biết AB = a, BC = . Thể tích khối chóp S.ABC là

Khối chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B, mặt bên SAC là tam giác đều vuông góc với đáy. Biết AB = a, BC = a square root of 3. Thể tích khối chóp S.ABC là

  1. 1 half a cubed

  2. 2 over 3 a cubed

  3. fraction numerator square root of 3 over denominator 3 end fraction a cubed

  4. fraction numerator square root of 2 over denominator 6 end fraction a cubed

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABCD có thể tích bằng *, đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của cạnh SD. Biết diện tích tam giác SABbằng . Tính khoảng cách từ Mtới mặt phẳng (SAB). A. B. C. D...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG