Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối chóp có đáy là đa giác n cạnh thì có số cạnh là:

Khối chóp có đáy là đa giác n cạnh thì có số cạnh là:

  1. n+1

  2. 2n

  3. n-1

  4. n

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.2n Khối chóp có đáy là đa giác n cạnh thì có số cạnh là: 2n

Đáp án đúng là B. 2n

Khối chóp có đáy là đa giác n cạnh thì có số cạnh là: 2n

1

Câu hỏi tương tự

Cho chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAD) là góc?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG