Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối chóp có một nửa diện tích đáy là S , chiều cao là 2 h thì có thể tích là:

Khối chóp có một nửa diện tích đáy là , chiều cao là  thì có thể tích là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Áp dụng công thức thể tích khối chóp ta có: V = 3 1 ​ .2 S .2 h = 3 4 ​ S . h Vậy chọn đáp án D.

Chọn D

Áp dụng công thức thể tích khối chóp ta có: 

Vậy chọn đáp án D.

17

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, đường thẳng : △ : 1 x ​ = 1 y − 1 ​ = − 1 z ​ song song với mặt phẳng nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG