Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối đa diện đều loại { 3 ; 5 } có bao nhiêu cạnh?

Khối đa diện đều loại  có bao nhiêu cạnh?

  1. 30.

  2. 60.

  3. 20.

  4. 12.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Khối đa diện đều loại { 3 ; 5 } là khối hai mươi mặt đều có tất cả 30 cạnh.

Chọn A

Khối đa diện đều loại  là khối hai mươi mặt đều có tất cả 30 cạnh.

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian Oxyz , cho đi ể m M ( 2 ; 1 ; 0 ) v à đ ườ ng th ẳ ng d : 2 x − 1 ​ = 1 y + 1 ​ = − 1 z ​ Vi ế t ph ươ ng tr ì nh đườ ng th ẳ ng đ i qua đ iể m M v à song song với đườ ng th ẳ ng...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG