Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối đa diện nào sau đây có các mặt không phải là tam giác đều?

Khối đa diện nào sau đây có các mặt không phải là tam giác đều?

  1. Bát diện đều

  2. Nhị thập diện đều

  3. Tứ diện đều

  4. Thập nhị diện đều

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D.Thập nhị diện đều * Khối bát diện đều có 8 mặt là các tam giác đều. * Khối nhị thập diện đều có 20 mặt là các tam giác đều. * Tứ diện đều có 4 mặt là các tam giác đều. * Khối thập nhị diện đều có 12 mặt là các ngũ giác đều.

Đáp án đúng là D. Thập nhị diện đều

* Khối bát diện đều có 8 mặt là các tam giác đều.
* Khối nhị thập diện đều có 20 mặt là các tam giác đều.
* Tứ diện đều có 4 mặt là các tam giác đều.
* Khối thập nhị diện đều có 12 mặt là các ngũ giác đều.

1

Câu hỏi tương tự

Đầu mỗi tháng chị tâm gửi vào ngân hàng 3.000.000đồngtheo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% 1 tháng. Biết rằng ngân hàng chỉ kết toán vào cuối tháng và lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời g...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG