Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả phép tính: 15 x 3 y 5 z : 3 xy 2 z là A. 5x 2 y 3 B. 5xy C. 3x 2 y 3 D. 5xyz

Kết quả phép tính: 15 x3y5z : 3 xy2z là

A. 5x2 y3       B. 5xy       C. 3x2y3     D. 5xyz

  1. 5x2 y3

  2. 5xy

  3. 3x2y3

  4. 5xyz

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Choa+b=1.a+b=1.Chứng minh rằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG