Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả Học kỳ I năm học 2015 – 2016 của 45 học sinh lớp 6A ở một trường THCS được xếp như sau: giỏi, khá, trung bình (không có học sinh yếu kém). Trong đó số học sinh giỏi chiếm 4/9 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 60% số học sinh giỏi. 1) Tính số học sinh giỏi và số học sinh khá. 2) Biết 20% số học sinh giỏi khối 6 của trường THCS này bằng 2/3 số học sinh lớp 6A. Tính số học sinh khối 6 của trường THCS

Kết quả Học kỳ I năm học 2015 – 2016 của 45 học sinh lớp 6A ở một trường THCS được xếp như sau: giỏi, khá, trung bình (không có học sinh yếu kém). Trong đó số học sinh giỏi chiếm 4/9 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 60% số học sinh giỏi.

1) Tính số học sinh giỏi và số học sinh khá.

2) Biết 20% số học sinh giỏi khối 6 của trường THCS này bằng 2/3 số học sinh lớp 6A. Tính số học sinh khối 6 của trường THCS

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số học sinh giỏi là: 45 . 4/9 = 20 (học sinh) Số học sinh trung bình là: 20 . 60% = 12 (học sinh) Số học sinh khá là: 45 – 20 – 12 = 13 (học sinh) Số học sinh giỏi khối 6 của tường là: (2/3 . 45): 20% = 150 (học sinh)

Số học sinh giỏi là: 45 . 4/9 = 20 (học sinh)

Số học sinh trung bình là: 20 . 60% = 12 (học sinh)

Số học sinh khá là: 45 – 20 – 12 = 13 (học sinh)

Số học sinh giỏi khối 6 của tường là: (2/3 . 45): 20% = 150 (học sinh)

3

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính hợp lý:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG