Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả của phép tính là: A. B. C. D.

Kết quả của phép tính Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án là: 

A. 1 over 63 

B. 2 over 63 

C. 4 over 63 

D. 5 over 63 

  1. 1 over 63 

  2. 2 over 63 

  3. 4 over 63 

  4. 5 over 63 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. Ta có: Chọn đáp án A

ĐÁP ÁN A. 1 over 63 

Ta có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án A 

 

1

Câu hỏi tương tự

C h o space đ ơ n space t h ứ c space straight M equals open parentheses negative 3 over 4 straight x to the power of 4 straight y close parentheses open parentheses 2 over 9 straight x squared straight y squared close parentheses T h u space g ọ n space M space r ồ i space c h o space b i ế t space h ệ space s ố space v à space p h ầ n b i ế n space c ủ a space đ ơ n space t h ứ c.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG