Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả của phép tính 2 x 2 . ( x 3 − 3 x − 4 ) là

Kết quả của phép tính 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 2 x 2 . ( x 3 − 3 x − 4 ) = 2 x 2 . x 3 − 2 x 2 .3 x − 2 x 2 .4 = 2 x 5 − 6 x 3 − 8 x 2 Chọn B

Ta có: ==

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: a. x 3 – 3x 2 – 4x + 12 b. x 4 – 5x 2 + 4 c. (x + y + z) 3 – x 3 – y 3 – z 3

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG