Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả của phép tính là:

Kết quả của phép tính  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3 1 8 + 3 7 - 3 5 - 3 7 - 2 + 3 5 - 1 1 8 = 3 1 8 + 3 7 - 3 5 - 3 7 + 2 + 3 5 - 1 1 8 = 3 1 8 + 3 7 - 3 7 ⏟ 0 - 3 5 + 3 5 ⏟ 0 + 2 - 1 1 8 = 3 1 8 - 1 1 8 ⏟ 2 + 2 = 4 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/anaaFUJky5taTgiQa8Z_oUcmxsJWSRe83ShZ3ijJSPTP-nKcmYJkG0La1hQSzAH469x6jXgqJpnQMu24Q5lefN_fJ14dfZTsqwMxDa9iVM4dLY97SzFWFYNfDKdd5lnBh9IwgCD-" style="width: 261.33px; height: 264.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="3 1 over 8 plus open parentheses 3 over 7 minus 3 over 5 close parentheses minus open parentheses 3 over 7 minus 2 close parentheses plus open parentheses 3 over 5 minus 1 1 over 8 close parentheses equals 3 1 over 8 plus 3 over 7 minus 3 over 5 minus 3 over 7 plus 2 plus 3 over 5 minus 1 1 over 8 equals 3 1 over 8 plus stack stack 3 over 7 minus 3 over 7 with underbrace below with 0 below stack stack negative 3 over 5 plus 3 over 5 with underbrace below with 0 below plus 2 minus 1 1 over 8 equals stack stack 3 1 over 8 minus 1 1 over 8 with underbrace below with 2 below plus 2 equals 4">

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>3</mn><mfrac><mn>1</mn><mn>8</mn></mfrac><mo>+</mo><mfenced><mrow><mfrac><mn>3</mn><mn>7</mn></mfrac><mo>-</mo><mfrac><mn>3</mn><mn>5</mn></mfrac></mrow></mfenced><mo>-</mo><mfenced><mrow><mfrac><mn>3</mn><mn>7</mn></mfrac><mo>-</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced><mo>+</mo><mfenced><mrow><mfrac><mn>3</mn><mn>5</mn></mfrac><mo>-</mo><mn>1</mn><mfrac><mn>1</mn><mn>8</mn></mfrac></mrow></mfenced><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mn>3</mn><mfrac><mn>1</mn><mn>8</mn></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mn>3</mn><mn>7</mn></mfrac><mo>-</mo><mfrac><mn>3</mn><mn>5</mn></mfrac><mo>-</mo><mfrac><mn>3</mn><mn>7</mn></mfrac><mo>+</mo><mn>2</mn><mo>+</mo><mfrac><mn>3</mn><mn>5</mn></mfrac><mo>-</mo><mn>1</mn><mfrac><mn>1</mn><mn>8</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mn>3</mn><mfrac><mn>1</mn><mn>8</mn></mfrac><mo>+</mo><munder><munder><mrow><mfrac><mn>3</mn><mn>7</mn></mfrac><mo>-</mo><mfrac><mn>3</mn><mn>7</mn></mfrac></mrow><mo>&#x23DF;</mo></munder><mn>0</mn></munder><munder><munder><mrow><mo>-</mo><mfrac><mn>3</mn><mn>5</mn></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mn>3</mn><mn>5</mn></mfrac></mrow><mo>&#x23DF;</mo></munder><mn>0</mn></munder><mo>+</mo><mn>2</mn><mo>-</mo><mn>1</mn><mfrac><mn>1</mn><mn>8</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><munder><munder><mrow><mn>3</mn><mfrac><mn>1</mn><mn>8</mn></mfrac><mo>-</mo><mn>1</mn><mfrac><mn>1</mn><mn>8</mn></mfrac></mrow><mo>&#x23DF;</mo></munder><mn>2</mn></munder><mo>+</mo><mn>2</mn><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mn>4</mn></math>

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả của phép tính là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG