Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả của phép tính ( 3 x + 1 ) 3 là

Kết quả của phép tính  là

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( 3 x + 1 ) 3 = ( 3 x ) 3 + 3. ( 3 x ) 2 .1 + 3. ( 3 x ) . 1 2 + 1 3 = 27 x 3 + 27 x 2 + 9 x + 1 Chọn D

Ta có:==

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

So sánh A = 2016.2018.a và B = 2017.a (với a > 0) A. A = B B. A < B C. A > B D. A ≥ B

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG