Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả của phép tính là:

Kết quả của phép tính  là:

  1. .

  2. .

  3. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4 5 + 5 3 : 8 25 - 5 3 - 4 5 : 8 25 = 4 5 + 5 3 - 5 3 - 4 5 : 8 25 = 4 5 + 5 3 - 5 3 + 4 5 : 8 25 = 8 5 : 8 25 = 8 5 . 25 8 = 5 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/VP72b-E8zC1zPyWCJohUVxAWwxhBWihncOa04VtNmeKH46HY1w68KTfY5O-zAkj7vbs-KMc1690pAucQ97mq9IXiC4IJOSYGLSRl12k4Wli4mX3bvQ7_OBgm5I8wW49gaha-NNrc" style="width: 192.00px; height: 264.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="open parentheses 4 over 5 plus 5 over 3 close parentheses colon 8 over 25 minus open parentheses 5 over 3 minus 4 over 5 close parentheses colon 8 over 25 equals open square brackets 4 over 5 plus 5 over 3 minus open parentheses 5 over 3 minus 4 over 5 close parentheses close square brackets colon 8 over 25 equals open parentheses 4 over 5 plus 5 over 3 minus 5 over 3 plus 4 over 5 close parentheses colon 8 over 25 equals 8 over 5 colon 8 over 25 equals 8 over 5.25 over 8 equals 5">

<math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mrow><mfrac><mn>4</mn><mn>5</mn></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mn>5</mn><mn>3</mn></mfrac></mrow></mfenced><mo>:</mo><mfrac><mn>8</mn><mn>25</mn></mfrac><mo>-</mo><mfenced><mrow><mfrac><mn>5</mn><mn>3</mn></mfrac><mo>-</mo><mfrac><mn>4</mn><mn>5</mn></mfrac></mrow></mfenced><mo>:</mo><mfrac><mn>8</mn><mn>25</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mfenced open="[" close="]"><mrow><mfrac><mn>4</mn><mn>5</mn></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mn>5</mn><mn>3</mn></mfrac><mo>-</mo><mfenced><mrow><mfrac><mn>5</mn><mn>3</mn></mfrac><mo>-</mo><mfrac><mn>4</mn><mn>5</mn></mfrac></mrow></mfenced></mrow></mfenced><mo>:</mo><mfrac><mn>8</mn><mn>25</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mfenced><mrow><mfrac><mn>4</mn><mn>5</mn></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mn>5</mn><mn>3</mn></mfrac><mo>-</mo><mfrac><mn>5</mn><mn>3</mn></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mn>4</mn><mn>5</mn></mfrac></mrow></mfenced><mo>:</mo><mfrac><mn>8</mn><mn>25</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mfrac><mn>8</mn><mn>5</mn></mfrac><mo>:</mo><mfrac><mn>8</mn><mn>25</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mfrac><mn>8</mn><mn>5</mn></mfrac><mo>.</mo><mfrac><mn>25</mn><mn>8</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mn>5</mn></math>

2

Câu hỏi tương tự

không là kết quả của phép tính nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG