Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả của phép tính 7 4 ​ − 9 5 ​ là:

Kết quả của phép tính  là:

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 7 4 ​ − 9 5 ​ = 63 36 ​ − 63 35 ​ = 63 1 ​ Chọn A

Ta có: 

Chọn A

2

Câu hỏi tương tự

Tính: 8 − 3 ​ + 12 − 5 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG