Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả của phép chia là A. B. C. D.Một kết quả khác

Kết quả của phép chia 5 over 9 colon fraction numerator negative 7 over denominator 3 end fraction là 

A. negative 5 over 21 

B. negative 35 over 27 

C. 5 over 21 

D. Một kết quả khác 

  1. negative 5 over 21 

  2. negative 35 over 27 

  3. 5 over 21 

  4. Một kết quả khác  

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia. Cách giải ĐÁP ÁN A.

Phương pháp:

Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

a over b colon c over d equals a over b cross times d over c equals fraction numerator a cross times d over denominator b cross times c end fraction semicolon a colon c over d equals a cross times d over c equals fraction numerator a cross times d over denominator c end fraction left parenthesis c not equal to 0 right parenthesis 

Cách giải

5 over 9 colon fraction numerator negative 7 over denominator 3 end fraction equals 5 over 9 cross times fraction numerator 3 over denominator negative 7 end fraction equals fraction numerator 5 cross times 3 over denominator 9 cross times left parenthesis negative 7 right parenthesis end fraction equals fraction numerator 5 over denominator negative 21 end fraction equals fraction numerator negative 5 over denominator 21 end fraction 

 

ĐÁP ÁN A. negative 5 over 21 

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG