Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả của phép chia ( 2 x 4 − x 2 + 10 x ) : x là:

Kết quả của phép chia  là:
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( 2 x 4 − x 2 + 10 x ) : x = 2 x 4 : x − x 2 : x + 10 x : x = 2 x 3 − x + 10 Chọn B

Ta có: ==

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau: 3 4 .5 4 – (15 2 + 1)(15 2 – 1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG