Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả của phép chia (2a 3 + 7ab 2 – 7a 2 – 2b 3 ) : (2a – b) là

Kết quả của phép chia (2a3 + 7ab2 – 7a2 – 2b3) : (2a – b) là

  1. (a – b)(a – 2b)

  2. (a + b)2   

  3. (a – b)(b – 2a)

  4. a – b

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 2a 3 + 7ab 2 – 7a 2 – 2b 3 = 2(a 3 – b 3 ) – 7ab(a – b) = 2(a – b)(a 2 + ab + b 2 ) – 7ab(a – b) = (a – b)(2a 2 – ab – 4ab + 2b 2 ) = (a – b)[a(2a – b) – 2b(2a – b)] = (a – b)(2a – b)(a – 2b) Nên (2a 3 + 7ab 2 – 7a 2 – 2b 3 ) : (2a – b) = (a – b)(2a – b)(a – 2b) : (2a – b) = (a – b)(a – 2b) Đáp án cần chọn là: A

Lời giải

Ta có 2a3 + 7ab2 – 7a2 – 2b3

= 2(a3 – b3) – 7ab(a – b)

= 2(a – b)(a2 + ab + b2) – 7ab(a – b)

= (a – b)(2a2 – ab – 4ab + 2b2)

= (a – b)[a(2a – b) – 2b(2a – b)]

= (a – b)(2a – b)(a – 2b)

Nên (2a3 + 7ab2 – 7a2 – 2b3) : (2a – b)

= (a – b)(2a – b)(a – 2b) : (2a – b) = (a – b)(a – 2b)

Đáp án cần chọn là: A

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: a) chia hết cho b) chia hết cho c) chia hết cho

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG