Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả của khai triển phép tính ( 2 1 ​ x − 1 ) 2 là:

Kết quả của khai triển phép tính  là:

R. Roboteacher136

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 2 1 ​ x − 1 ) 2 = ( 2 1 ​ x ) 2 − 2. 2 1 ​ x .1 + 1 = 4 1 ​ x 2 − x + 1

1

Câu hỏi tương tự

Tính: ( 3 x 3 − 4 x y ) 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG