Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y = x − 1 2 x + 1 ​ là đúng?

Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số  là đúng?

  1. Hàm số nghịch biến trên 

  2. Hàm số đồng biến trên 

  3. Hàm số nghịch biến trên  và 

  4. Hàm số đồng biến trên  và 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Tập xác định D = R ∖ { 1 } Ta có y ′ = − ( x − 1 ) 2 3 ​ < 0 với mọi x ∈ D .Suy ra, hàm số nghịch biến trên ( − ∞ ; 1 ) và ( 1 ; + ∞ )

Chọn C

Tập xác định D 

Ta có  với mọi . Suy ra, hàm số nghịch biến trên  và 

1

Câu hỏi tương tự

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x + 2 2 x − 6 ​ là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG