Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kí hiệu z 1 , z 2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − 2 z + 7 = 0 .Giá trị của ∣ z 1 ​ ∣ + ∣ z 2 ​ ∣ bằng

Kí hiệu z1, zlà hai nghiệm phức của phương trình . Giá trị của  bằng 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có: z 2 − 3 z + 5 = 0 ⇔ [ z 1 ​ = 1 + 6 ​ i z 2 ​ = 1 − 6 ​ i ​ . Suy ra ∣ z 1 ​ ∣ = ∣ z 2 ​ ∣ = 7 ​ ⇒ ∣ z 1 ​ ∣ + ∣ z 2 ​ ∣ = 2 7 ​

Đáp án A

Ta có: . Suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: a . x + 1 ​ − 1 = x − x + 8 ​ ​ b . x 4 − 13 x + 36 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG